OSM 19 | Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE – 19. Sendung – 2021-11-25
OSM 15 | Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE – 15. Sendung – 2021-09-15
OSM 14 | Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE – 14. Sendung – 2021-09-08
OSM 13 | Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE - 13. Sendung - 2021-08-25
Corona-Ausschuß | SITZUNG 64 - Medienkritik war gestern