CORONA INFO Revival Tour | SERIE - 2021-07-26 - Dresden
CORONA INFO Revival Tour | SERIE - 2021-07-25 - Halle vor dem MDR
CORONA INFO Revival Tour | SERIE - 2021-07-24 - Fulda
Corona-Ausschuß | SITZUNG 60 - Die Zeit ist kein flacher Kreis
Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE - 10. Live-Sendung - 2021-06-30
Corona-Ausschuß | SITZUNG 59 - Der Teufel steckt im Detail